درباره ما

به نام یزدان پاک

دکتر ریما هستم , از خاکی که ذره ذره اش اصالت است، فرهنگ است و هنر مثل جوی روانی از همه این خاک عبور کرده

من از سرزمینی هستم که حماسه را از رستم فردوسی آموختم….

امید را یوسف گمگشته حافظ در دلم روشن ساخت….

و عشق را در شب عاشقان بیدل در کنار سعدی یافتم….

امید است با همراهی هم بتوانیم در این مجموعه به صورت آنلاین خوشنویسی را به خوشی فراگیریم.